Archiv štítku: dějepis

TIP: Královské dílo – fotografická databáze

Fotografickou databázi KRÁLOVSKÉ DÍLO vytváří Ústav pro dějiny umění Katolické teologické fakulty. Výsledkem je elektronický katalog fotografií s odborným popisem pro veřejné užívání. Virtuální galerie uměleckých děl má za úkol pomoci vytvořit syntetický pohled na kulturní aspekty vzniku a vývoje českého státu a zpřístupnit hodnoty kulturního dědictví široké obci zájemců a uživatelů, dále zpřístupnit využití výsledků výzkumu ve vzdělávání založeném na poznání historických a kulturních kořenů národní identity a kultury.

Královské dílo

Projekt vznikl za podpory programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), Lesk a sláva českého království –  Kořeny české státní a národní identity.

TIP: Školákem v protektorátu

Zajímá vás, jaká by byla vaše školní docházka v době Protektorátu Čechy a Morava? Jaké byste měli vyučovací předměty, jaké byste měli školní povinnosti a starosti?

Na stránkách, vytvořených Památníkem Terezín, najdete zajímavým a poutavým interaktivním způsobem zpřístupněné informace o tehdejším školství a životě školou povinných dětí. Audiovizuální prezentace obsahuje mnoho fotografií z tehdejší doby.

TIP: Příběh Rozhlasu – audiovizuální prezentace o historii ČRo

Nahlédněte do historie i současnosti Českého rozhlasu, na stránkách poskytovaných ČRo. V podkapitolách ´Tenkrát v Rozhlase´, ´Jak se dělá vysílání´ a ´89+1 odhalení´, najdete mnoho zajímavostí a informací z celé dlouhé historie ČRo i z jeho současnosti. Vše zpracováno formou interaktivní audiovizuální prezentace.

TIP: Kolekce týmových společenských historických her

Zaujal Vás předchozí tip od HistorieBlog.cz na týmovou společenskou hru Starověk?

Seznamte se s celou kolekcí týmových společenských her na téma historie. K dnešnímu dni obsahuje kolekce her čtyři hry, první s tématem starověku, další s tématem středověku, novověku a zatím poslední s tématem 19. století.

Hry jsou navrženy tak, aby mohly buď jen bavit nebo i sloužit jako školní nebo populárně naučné pomůcky. Jsou prezentacemi Microsoft Powerpoint, poskytovány zdarma portálem #rvpcz, na jehož stránce hry najdete. Je tam i návod, jak postupovat pro stažení her.

TIP: Poznávání dávné historie týmovou společenskou hrou

Hra je navržena tak, aby mohla buď jen bavit nebo i sloužit jako školní nebo obecně naučná pomůcka. Je vlastně prezentací Microsoft Powerpoint, poskytována zdarma portálem #rvpcz, na jehož stránku tento odkaz vede. Na této stránce naleznete návod jak postupovat pro stažení hry.

TIP: Československé a české dějiny 20. století

V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost vznikla nová učebnice moderních českých dějin. Hlavním cílem projektu je podpora realizace kurikulární reformy škol se zaměřením na výuku moderních československých a českých dějin 20. století v širších souvislostech. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením výukových pomůcek, které budou zobrazovat nezkreslenou a objektivní formou události soudobé historie československé a české společnosti 20. století.

Slovo vedoucího projektu
Z vlastní pedagogická praxe učitele dějepisu a především znalost situace s výukou novodobých dějin na středních školách mě přivedly na myšlenku zkusit pojmout dějepis netradičním způsobem. Cílem přitom nebylo jen inovovat učebnici moderních dějin, ale především přitáhnout k zájmu o tuto problematiku žáky středních škol. Mou ambicí bylo skloubit srozumitelný obsah s moderní, takřka teenegerskou formou.
Již na počátku, kdy vznikaly v úzké spolupráci s kolegy z úřadu a následně s odbornými pracovníky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci první kontury projektu, jsem si uvědomoval, jak složité téma jsme si vybrali. V rámci náročných debat a pracovních jednáních jsem zdůrazňoval nutnost nahradit klasické až akademické pojetí dějepisu něčím zcela novým, s využitím přitažlivých prostředků jako je komiks či zapojení informačních technologií v rámci multimediálního pojetí. Jednoduše řečeno: mělo jít o „Dějiny v pohodě“, konkrétně o výuku historie, která žáky nebude nudit.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se svou prací, ať už na poli odborném, ekonomickém či administrativním podíleli na realizaci projektu. Chci dále poděkovat partnerským školám z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V neposlední řadě mé díky patří i všem učitelům dějepisu, kteří mají obrovskou zásluhu na tom, že náš národ neztratil svou historickou paměť.Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Slovo odborného garanta
S postupujícím třetím tisíciletím neubývá důvodů ke studiu minulého století, protože realita dnešní české společnosti je neoddělitelně spojena se životy našich předků. Projekt „Dějiny v pohodě“ cílí k inovativnímu výkladu československých dějin 20. století pro studenty středních škol.
Prostřednictvím učebnice, webového rozhraní, komiksu a dalších pomůcek budou studenti vybraných středních škol Olomouckého a Moravskoslezského kraje seznamování se všemi hlavními historickými epochami a zvraty českých Zemí a Slovenska od pozdního Rakouska-Uherska po nové milénium. Dějiny v pohodě nabídnou vícevrstevný podklad pro gymnázia i školy negymnaziálního typu, který vyučujícím umožní s různou mírou podrobnosti sledovat československé 20. století. V centru zájmu nejsou pouze „klasické“ politické dějiny, ale rovněž otázky sociálních struktur, menšin, ekonomika či film a každodennost. „Dějiny v pohodě“ takto předestřou vnímání minulého století skrze odlišná témata a vytvoří pestřejší škálu pro navázání dialogu mezi studentem a učitelem.
Doc. PhDr. Mgr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

Stahujte tady.