TIP: Československé a české dějiny 20. století

V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost vznikla nová učebnice moderních českých dějin. Hlavním cílem projektu je podpora realizace kurikulární reformy škol se zaměřením na výuku moderních československých a českých dějin 20. století v širších souvislostech. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením výukových pomůcek, které budou zobrazovat nezkreslenou a objektivní formou události soudobé historie československé a české společnosti 20. století.

Slovo vedoucího projektu
Z vlastní pedagogická praxe učitele dějepisu a především znalost situace s výukou novodobých dějin na středních školách mě přivedly na myšlenku zkusit pojmout dějepis netradičním způsobem. Cílem přitom nebylo jen inovovat učebnici moderních dějin, ale především přitáhnout k zájmu o tuto problematiku žáky středních škol. Mou ambicí bylo skloubit srozumitelný obsah s moderní, takřka teenegerskou formou.
Již na počátku, kdy vznikaly v úzké spolupráci s kolegy z úřadu a následně s odbornými pracovníky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci první kontury projektu, jsem si uvědomoval, jak složité téma jsme si vybrali. V rámci náročných debat a pracovních jednáních jsem zdůrazňoval nutnost nahradit klasické až akademické pojetí dějepisu něčím zcela novým, s využitím přitažlivých prostředků jako je komiks či zapojení informačních technologií v rámci multimediálního pojetí. Jednoduše řečeno: mělo jít o „Dějiny v pohodě“, konkrétně o výuku historie, která žáky nebude nudit.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se svou prací, ať už na poli odborném, ekonomickém či administrativním podíleli na realizaci projektu. Chci dále poděkovat partnerským školám z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V neposlední řadě mé díky patří i všem učitelům dějepisu, kteří mají obrovskou zásluhu na tom, že náš národ neztratil svou historickou paměť.Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

Slovo odborného garanta
S postupujícím třetím tisíciletím neubývá důvodů ke studiu minulého století, protože realita dnešní české společnosti je neoddělitelně spojena se životy našich předků. Projekt „Dějiny v pohodě“ cílí k inovativnímu výkladu československých dějin 20. století pro studenty středních škol.
Prostřednictvím učebnice, webového rozhraní, komiksu a dalších pomůcek budou studenti vybraných středních škol Olomouckého a Moravskoslezského kraje seznamování se všemi hlavními historickými epochami a zvraty českých Zemí a Slovenska od pozdního Rakouska-Uherska po nové milénium. Dějiny v pohodě nabídnou vícevrstevný podklad pro gymnázia i školy negymnaziálního typu, který vyučujícím umožní s různou mírou podrobnosti sledovat československé 20. století. V centru zájmu nejsou pouze „klasické“ politické dějiny, ale rovněž otázky sociálních struktur, menšin, ekonomika či film a každodennost. „Dějiny v pohodě“ takto předestřou vnímání minulého století skrze odlišná témata a vytvoří pestřejší škálu pro navázání dialogu mezi studentem a učitelem.
Doc. PhDr. Mgr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

Stahujte tady.