Považské strojárne a sociálny, kultúrny a športový vývoj v 70. – 80. rokoch

Sedemdesiate a osemdesiate roky boli v znamení pokračujúceho záujmu  podniku o svojich zamestnancov. Koncom 70-tych rokov a začiatkom 80- tych rokov sa viacerým rodinám zdvihla životná úroveň.  Prejavilo sa to aj v populačnom raste. Považská Bystrica zaznamenala v tomto období  najväčší prírastok obyvateľstva.  V roku 1970 mala 14 529 obyvateľov , v roku 1980 zaznamenala už 30 444. Počet obyvateľov mesta sa teda za pomerne krátky čas zdvojnásobil. Následne  sa vzrástol aj počet domov z 1213 na 1315. Kým v 70. rokoch tvorili väčšinu obydlí prízemné domčeky, v osemdesiatych rokoch prevažujú nové viacposchodové panelové domy.

Podpora športu

Strojárne ponúkali svojim zamestancom množstvo aktivít. V oblasti telovýchovy a športu  bola dominantná závodná telovýchovná jednota, vystupujúca opäť pod novým názvom TJ ZVL Považská Bystrica. Zastrešovala takmer všetky športy  a vytvárala im vynikajúce podmienky . Najväčšiu popularitu si udržiavalo futbalové mužstvo, ktoré sa po krátkodobom  úpadku na začiatku 80- rokov opäť zaradilo  medzi najlepšie futbalové oddiely na Slovensku a niekoľko rokov  ašpirovali na postup do najvyššej československej súťaže. Fanúšikovia považskobystrického futbalu  mali v ročníku 1989/1990 možnosť sledovať stretnutia 1. československej ligy, kam sa podarilo miestnemu klubu dostať. Rovnako sa podarilo do najvyššej súťaže prebojovať aj považskobystrickým hádzanárom. V roku 1968 mala TJ- Telovýchovná jednota 1600 členov, ktorí športovali v 16. oddieloch a dvoch odboroch. V roku 1972 sa uskutočnili majstrovstvá ČSSR učňovského dorastu v atletike a futbale na novom štadióne. 8.-10. júna 1973 sa uskutočnili Okresné telovýchovné slávnosti. TJ bola rozdelená na niekoľko oddielov : futbalový, hádzanársky, volejbalový, basketbalový, stolnotenisový, tenisový, plavecký, zápasnícky, šachový, vodácky, hokejový, atletický, lyžiarsky, boxerský, cyklistický, horolezecký, oddiel džuda,bedmintonový, turistický V roku 1973 sa obnovili medziprevádzkové súťaže vo futbale, hádzanej, volejbale,atletike Pracovalo sa na dokončení výstavby krytej plavárne a na výstavbe umelého klziska. K tenisovým a volejbalovým dvorcom sa plánovalo dobudovať sociálne zariadenie a dokončiť centrálny tenisový dvorec. Horolezecký oddiel usporiadal v Manínskej tiesňave medzinárodné preteky za účasti 57 horolezcov. Skončila sa aj tretia etapa výstavby športového areálu. V priebehu roka 1975 sa začali využívať viaceré nové objekty, ako napríklad sociálne zariadenia štadióna, krytá plaváreň s 25 m  bazénom, umelá ľadová plocha a na futbalovom štadióne boli inštalované sedadlá. V roku 1977 sa v Považskej Bystrici konala « Šesťdňová «. V roku 1978  sa vytvorilo Stredisko vrcholového športu  mládeže v atletike  a zriadili sa aj športové triedy V roku 1979 TJ usporiadala 103 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 14 000 športovcov. V roku 1980, kedy sa konala aj  Československá spartakiáda, pokračovala výstavba športových zariadení.. Neustále prebiehala diferenciácia športových oddielov v rámci ZVL pre účely efektívnejšieho financovania. V roku 1984 sa konali majstrovstvá  ČSSR v hokeji mladšieho dorastu, dobudovala sa telocvičňa pre judo. Projekčne sa pripravila výstavba všešportovej haly.

Podpora kultúry

V roku 1963 bolo vydané stavebné povolenie na  výstavbu Kultúrneho domu v Považskej Bystrici. Práce boli dokončené slávnostným otvorením v septembri 1969. Aj na základe investovaných financií môžeme odhadovať jeho význam. «V budove nového Domu kultúry, ktorá je umiestnená pred železničnou stanicou je kinosála pre 500 návštevníkov, estrádna sála, sála pre bábkové divadlo a miestnosti pre klubovú činnosť. Reprezentačný kultúrny stánok dostali strojári v jubilejnom roku 40- teho ročníka trvania závodu stál 14 mil. korún.» Dom kultúry mal k dispozícii aj svoju knižnicu, ktorá bola pomerne rozsiahla. «V knižnici Domu kultúry ROH je zaevidovaných 3562 čitateľov, ktorí si vypožičali 100 073 zväzkov. Uskutočnilo sa 83 besied pre 5199 čitateľov, 6 zájazdov po stopách SNP a 2 literárne zájazdy. Na 42 rozprávkových dopoludniach bolo 3300 detí. 201 akcí , divadlá, koncerty, večierky, mládežnícke popoludnie konali sa za účasti 139 579 divákov.» Zdroje: JANAS, Karol: c.d., s. 109 KRIŠTOFÍK, František: Od SK Munička po TJ ZVL. Bratislava: Šport, 1989. s. 26. Obzor, roč. II. ,č. 39,  Obzor, 1973, roč. VI.,  č. 47