Národní muzeum a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR podepsaly memorandum o spolupráci

Národní muzeum a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s., podepsaly 16. května 2016 memorandum o spolupráci, které je zaměřeno na co největší zpřístupnění objektů a expozic Národního muzea pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace. Nejbližší společné aktivity se budou týkat zejména konzultací při tvorbě komplexu nových expozic Národního muzea, které budou otevřené pro návštěvníky po celkové rekonstrukci Historické budovy Národního muzea a jejím propojení s vedlejší Novou budovou Národního muzea.

Memorandum o spolupráci podepsali generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) Václav Krása. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je organizací s celostátní působností, která od roku 2000 zastupuje zájmy a integraci osob se zdravotním postižením v různých oblastech veřejného života prostřednictvím svých projektů a intervencí. Je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a dále členem několika mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postižením, jako například European Disability Forum nebo Disabled Peoples’ International.

„Považuji za velmi významné, že Národní muzeum oslovilo NRZP ČR s návrhem spolupráce, která je zaměřena především na zpřístupňování prostor Národního muzea a jeho expozic. Současně chceme v budoucnu realizovat další společné projekty zaměřené na integraci osob se zdravotním postižením,“ říká Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR při příležitosti podpisu memoranda o spolupráci s Národním muzeem.

Národní muzeum bude prostřednictvím spolupráce dále rozvíjet svou dosavadní činnost a projekty určené pro návštěvníky se speciálními potřebami, mezi které patří například osoby s poruchami zraku a sluchu, ale rovněž senioři nebo rodiny s malými dětmi. V objektech instituce jsou organizovány různé akce pro návštěvníky se speciálními potřebami, jako jsou pravidelné komentované prohlídky pro návštěvníky s poruchami sluchu, každoroční organizace Pražské muzejní noci pro neslyšící, nebo tři výstavy s dotykovými exponáty a s katalogy v Braillově písmu pro osoby s poruchami zraku konané za poslední čtyři roky.

„Národní muzeum má snahu být institucí přístupnou a přívětivou všem skupinám návštěvníků, včetně těch se speciálními potřebami. Jsem velice rád, že v čase budování nového Národního muzea a jeho nových expozic získáváme v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR významného partnera, který nám svou erudovaností a zkušenostmi jistě pomůže vybudovat muzeum otevřené všem,“ říká Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

Bezbariérové prostředí v Historické budově Národního muzea po rekonstrukci

Projekt rekonstrukce se snaží v maximální možné míře zpřístupnit prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Určité limity byly dány vlastní podobou interiérů a vstupů do budovy, ale také z důvodu omezení možných zásahů z hlediska památkové péče. Jedním z těchto omezení je například fakt, že pro návštěvníky s pohybovým omezením, používající mechanický nebo elektrický vozík, nebude s ohledem na stávající konstrukční vztahy a požární bezpečnostní předpisy dostupná vyhlídková věž v hlavní věži budovy.

Bezbariérové řešení komplexu Historické budovy Národního muzea po rekonstrukci počítá se vstupem pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace přes návštěvnický vchod Nové budovy Národního muzea. Zde bude umístěno i jedno centrum služeb pro návštěvníky s informačním servisem, šatnou, možností vyzvednutí si plánu budov a expozic s vyznačenými trasami a bezbariérovými zařízeními a zapůjčení speciálních a kompenzačních pomůcek. Návštěvnická trasa bude dále vést po expozicích Nové budovy a následně přes spojovací chodbu v úrovni 2. suterénu až do úrovně 3. patra Historické budovy Národního muzea. Další možností bude přístup z chodníku přes personální vstup z ulice Vinohradská a také příjezd do Historické budovy z ulice Vinohradská bočním vjezdem do dopravně obslužného prostoru, kde budou umístěna dvě parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z tohoto podlaží se návštěvníci dostanou dvěma výtahy do přízemí a prostor expozic v přízemí a patrech, kde budou situována další přizpůsobená sociální zařízení.

Úpravy ve věci značení budou provedeny nejenom v budově, ale také v exteriéru v blízkosti obou budov po domluvě s příslušnými organizacemi. Vlastní podoba nově budovaných expozic počítá s plně bezbariérovým prostředím pro všechny návštěvníky bez rozdílu. Konzultace a spolupráce s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR pomůže k vytvoření nové Historické budovy Národního muzea, prostoru vstřícného ke všem návštěvníkům.

Zdroj: TZ NM