Národní muzeum představuje novou tvář

Generální rekonstrukce Historické budovy Národního muzea bude již brzy u konce a s tím souvisí i plánování nových expozic, které budou otevřeny v letech 2019 a 2020. Během let 2017 a 2018 byli pečlivě vybráni architekti jednotlivých tematických celků pro Historickou budovu, Novou budovu i Spojovací chodbu. Národní muzeum nyní představuje podobu všech osmi témat nových expozic.

Vizualizace nové expozice NM

Jednota v pestrosti

Jedná se o největší výstavní projekt v českých dějinách. Nové stálé expozice vycházejí ze sbírkového charakteru muzea, kdy se propojují historická a přírodovědecká témata. Zároveň využívají nejmodernější prezentační formy, audiovize i doprovodné interaktivity. Poprvé v historii tak budou expozice prezentovány jako jeden celek. Některým tématům se Národní muzeum do této doby ve svých expozicích nikdy nevěnovalo a k vidění budou i unikáty, které návštěvníci spatří úplně poprvé. Národní muzeum tak vytvoří přívětivé, moderní a interaktivní centrum volného času i vzdělávání.

Proces výběru architektů

Národní muzeum připravuje své nové stálé expozice se sedmi architektonickými studii. Původní soutěž na jednoho hlavního architekta expozic byla vyhlášena v roce 2015 a výsledky byly zveřejněny v roce 2016. Ty však byly v zápětí zpochybněny a soutěž byla pravomocně k 31. 5. 2017 zrušena ze strany ÚOHS pro nesoulad tehdejších podmínek ČKA se zákonem o zadávání veřejných zakázek, přičemž Národní muzeum tyto podmínky do zadání své soutěže použilo. Po tomto zrušení muzeum oslovilo na každé téma vždy tři vybraná studia – většinu z těch, jež se účastnila velké předchozí soutěže a byla v ní oceněna. Následně byla z tohoto procesu vybraná po prezentacích a diskusích s kurátory vítězná studia, kterým byly zadány studie interiéru na daná expoziční témata. V letošním roce byly uzavřeny smlouvy se všemi architekty.

Termíny otevření pro veřejnost

V říjnu letošního roku bude částečně otevřena Historická budova Národního muzea a Panteon. Na jaře roku 2019 se počítá s celkovou kolaudací Historické budovy. Od listopadu roku 2019 budou mít příchozí možnost navštívit v Historické budově Národního muzea expoziční celky Příroda a Zázraky evoluce. Ve stejném termínu pak budou v Nové budově ke zhlédnutí další dvě témata, a sice Dějiny 20. století a Dětské muzeum. Samostatným expozičním celkem je Spojovací chodba, která bude též zpřístupněna od roku 2019. Od června 2020 budou mít návštěvníci možnost vstoupit i do dalších stálých expozic. V Historické budově se bude jednat o expozice sjednocené tématem Dějiny, dále pak téma Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti a v neposlední řadě Klenotnice a mincovní kabinet.

„Jsme si samozřejmě vědomi, že návštěva muzea není jen prohlídka expozic. Připravujeme proto do celého komplexu systém odpočinkových klidových zón, míst pro dětského návštěvníka, kavárny, knihkupectví a prodejnu suvenýrů. Zejména zastřešené dvorany Historické budovy Národního muzea budou připraveny pro relaxační potřeby návštěvníků. Počítáme tedy s trávením volného času v muzeu, včetně péče o návštěvníky se speciálními potřebami. Vedle 12 tisíců metrů čtverečních expozic budou v muzejním komplexu další 4 tisíce metrů čtverečních komunikací a volných zón,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Zajímavosti, unikáty, čísla

Národní muzeum nabídne svým návštěvníkům nová témata a přístupy, které jsou srovnatelné se světovou úrovní. Z podoby expozic, kterou návštěvníci znali do roku 2011, zůstane v prostorách umístěn exponát Plejtváka myšoka a zároveň část mineralogické expozice, která byla prohlášena za kulturní památku a stala se tak památkově chráněnou součástí Historické budovy. Ostatní části expozic budou zcela nové. Celkový rozpočet pro přípravu stálých expozic je ve výši 483 milionů korun a vystaveno bude i množství unikátních předmětů jako například již zmíněný největší exponát za sbírek Národního muzea kostra Plejtváka myšoka, nejdražší exponát, kterým je diamantový náhrdelník Naděždy Kramářové, nebo pokladnička, do které se vybíraly prostředky na postavení Národního divadla. Celkově bude vystaveno zhruba 80 000 sbírkových předmětů, což je o celou třetinu více, než tomu bylo před uzavřením Historické budovy a její následnou rekonstrukcí. Tomu odpovídá i nárůst plochy, která je určená expozicím, na 12 tisíc metrů čtverečních, což je o 4 tisíce více než byla původní rozloha expozic. Dohromady Národní muzeum představí 8 stálých expozičních celků.

Odbornými garanty expozic jsou ředitel Historického muzea Národního muzea Marek Junek a ředitel Přírodovědeckého muzea Národního muzea Ivo Macek. Národní muzeum přitom při přípravě expozic spolupracuje s externími odborníky z Akademie věd ČR, univerzit i dalších muzeí a institucí, včetně zahraničních partnerů jako jsou Victoria a Albert Museum v Londýně či National Museum of Scotland v Edinburghu. Odborným konzultantem Národního muzea pro architektonickou podobu expozic je architekt Josef Pleskot.

Představení jednotlivých expozičních celků

  • Příroda:

Expoziční celek Příroda se bude nacházet v Historické budově Národního muzea v prvním patře  v pravém křídle.

Témata expozičního celku jsou Svět nerostů a Česká okna do pravěku. K vidění bude paleontologická expozice od prvohor po čtvrtohory s důrazem na prvohorní moře. Unikátním exponátem je například kost zatím jediného dinosaura nalezeného na českém území – Burianosaurus augustai nebo vzácný téměř 80 kg těžký železný meteorit Campo De Cielo, který dopadl do severní Argentiny před více než 6000 lety.

Architektonické řešení zpracovali Daniel Kříž, Jan Albrecht, Renata Slámková

  • Zázraky evoluce:

Expoziční celek Zázraky evoluce se bude nacházet v Historické budově Národního muzea ve druhém patře v pravém křídle.

Zde vznikne zcela nová zoologická expozice. Témata budou Vykročení všemi směry (expozice bezobratlých), Z vody na souš (expozice ryb, obojživelníků a plazů), Dobytí vzduchu (ptáci) a Ovládnutí živlů (savci). Hlavním tématem je pohyb jako základní projev života. K vidění bude například unikátní dvoumetrový model kudlanky nábožné.

Architektonické řešení zpracovali Daniel Kříž, Jan Albrecht, Renata Slámková

  • 20. století:

Expoziční celek 20. století se bude nacházet v Nové budově Národního muzea ve čtvrtém a pátém patře.

Expozice bude propojovat svět politiky, veřejného prostoru a soukromého života. Představí nejen významné události a osobnosti, ale také osudy obyčejných lidí od počátku první republiky po 21. století. Využito zde bude multimédií, filmových i zvukových záznamů.

Návštěvníci uvidí například pero z podpisu kapitulace německých vojsk v Praze v roce 1945 nebo první československý zákon z roku 1918.

Architektonické řešení zpracoval Daniel Dvořák

  • Dětské muzeum:

Nacházet se bude v Nové budově Národního muzea ve druhém patře.

Zcela poprvé se v Národním muzeu bude nacházet stálý expoziční celek, který nabídne volnočasový prostor kombinující metodu interakce s autentickými sbírkovými předměty. Témata budou Prvohorní moře, Lovci mamutů, Středověk a Objevování tajemství přírody.

Architektonické řešení zpracovalo studio SCIENCE IN, s.r.o., autoři Petr Mareš, Ondřej Mašek, Matěj Forman

  • Spojovací chodba:

Spojovací chodba se bude nacházet mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea.

Bude se jednat o mimořádný multimediální prostor využívající vizuálního a zvukového působení na návštěvníka. Témata budou Dějiny mezi léty 1918 až 2018 v prostoru Václavského náměstí a Architektonický vývoj prostoru Václavského náměstí od konce devatenáctého do konce jednadvacátého století.

Architektonické řešení zpracovalo studio Kolmo architektů Martina a Lenky Hejlových

  • Dějiny:

Expoziční celek Dějiny se bude nacházet v Historické budově Národního muzea v prvním patře v levém křídle.

Expoziční celek představí vývoj českých zemí od 9. století do první světové války. Tematicky se celek zaměří na husitské hnutí, kulturní a náboženské otázky, vztah českých zemí k Evropě i k osmanské říši a k islámu. Téma 19. století představí dynamický vývoj a modernizaci, ale i vznik národních hnutí a identit. K vidění bude například horoskop Albrechta z Valdštejna nebo pohřební štít Petra Voka.

Architektonické řešení zpracovalo studio The Builders, autoři Lukáš Brom a Štěpán Tláskal

  • Lidé:

Expoziční celek Lidé se bude nacházet v Historické budově Národního muzea ve druhém patře v levém křídle.

Jedná se o zcela nový celek propojující témata antropologie a archeologie. Témata budou Člověk a jeho předchůdci, Příběh pravěkých dějin a Kultura antického středomoří. K vidění bude například Travertinový výlitek mozkovny neandrtálce z Gánovců u Popradu nebo Knížecí hrob s koňským postrojem ze starší doby železné (halštatské) z Lovosic.

Architektonické řešení zpracoval Petr Janda

  • Klenotnice a mincovní kabinet:

Expoziční celek Klenotnice a mincovní kabinet se bude nacházet v Historické budově Národního muzea v prvním suterénu v levém křídle.

Tematicky bude k vidění unikátní řemeslná práce z drahých kamenů a vzácných kovů (Klenotnice) a numismatická expozice, která bude obsahovat platidla od pravěku až do současnosti (Mincovní kabinet). K vidění bude například novorenesanční diadém Emy Destinnové nebo 5 haléř 1924 – nejvzácnější tuzemská mince 20. století.

Architektonické řešení zpracovalo studio Robust architekta Ondřeje Busty

Zdroj: TZ NM, více vizualizací najdete zde.